Ořez stromů

Nejdůležitějším faktorem je správné zvolení technologie řezu u realizovaných dřevin. Tím zaručíme dlouhodobou perspektivu a zlepšení provozní bezpečnosti daných taxonů. Používáme všechny druhy řezů navržené podle platných arboristických standardů AOPK.

Řez výchovný (S-RV):
Cílem výchovného řezu stromu je dosažení charakteristického tvaru koruny, která bude v dospělosti zdravá, vitální, funkční a stabilní. Odstraňované či redukované jsou: výhony konkurující vrcholovému (terminálnímu) výhonu, strukturálně nevhodné, mechanicky poškozené, rostoucí směrem k překážce a dochází k postupnému zvyšování koruny. Prováděný obvykle 5-20 let po výsadbě. Optimální období řezu: období vegetace

Řez zdravotní (S-RZ):
Cílem je dosažení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Odstraňují se větve strukturálně nevhodné (kodominantní výhony), s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením, sekundární výhony, mechanicky poškozené a suché. Jedná se o komplexní, nedetailnější ošetření koruny stromu řezem. Optimální období řezu: období plné vegetace

Řez bezpečnostní (S-RB):
Bezpečnostní ořez stromu řeší aktuální provozní bezpečnost koruny stromu. A to odstraněním nebo zredukováním větví: tlustých suchých, zlomených, volně visících, mechanicky poškozených nebo přerostlých sekundárních výhonů. Optimální období: kdykoli během roku

Obvodová redukce (S-RO):
Stabilizace stromu zmenšením náporové plochy koruny a snížením jejího těžiště. Nejvíce se zakracují větve v horní části koruny a směrem dolů se délka zkrácení zmenšuje. Optimální období: období vegetačního klidu, v případě jemnější redukce i období plné vegetace

Lokální redukce z důvodu stabilizace (S-RLLR):
Symetrizace koruny, odlehčení přetížených větví. Optimální období: kdykoli během roku

Lokální redukce směrem k překážce (S-RLSP):
Stranová redukce koruny, větve směrem k definované překážce (budova, osvětlení, ochranné pásmo elektrického vedení. Optimální období: kdykoli během roku

Úprava průjezdného a průchozího profilu (S-RLPV):
Odstraňování či redukování větví ve spodní části koruny v požadovaném rozsahu. Optimální období: kdykoli během roku

Stabilizace sekundární koruny (S-SSK):
Spočívá v radikální obvodové redukci přerostlých sekundárních výhonů. Optimální období: období vegetačního klidu

Řez sesazovací (S-RS):
Radikální redukce staticky oslabených stromů. Možné jen u velkokorunných topolech a vrbách.¨ Optimální období: období vegetačního klidu

Řez na hlavu (S-RTHL):
Pravidelně se opakující řez jedno až tříletých výhonů. Optimální období: období vegetačního klidu

Kdy je nejčastěji potřeba ořez stromu?

  • Suché větve nebo proschlá koruna
  • Riziko rozlomení kosterních větví či stromu
  • Zabránění špatnému větvení stromu
  • Větve zasahují do budov nebo elektrického vedení